Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14) članka 14. Zakona o sportu (”Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,  94/13 i 85/15) i članka 19. Statuta Atletskog kluba «LOŠINJ»  od 08. siječnja 2009. godine, Skupština Atletskog kluba «LOŠINJ» na sjednici održanoj dana 21. rujna 2015.  godine, donijela je

S T A T U T

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom  (u daljnjem tekstu: Klub ) utvrđuju se odredbe o nazivu i sjedištu o zastupanju, izgledu pečata, znaka i zastave Kluba, o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora Kluba, prestanku postojanja Kluba, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba te drugim pitanjima od značaja za rad Kluba.

Članak 2.

Naziv kluba je: Atletski klub «LOŠINJ».
Skraćeni naziv kluba je: AK «LOŠINJ».
Sjedište kluba je u Velom Lošinju, Obala M. Tita 36.
Klub djeluje na području Republike Hrvatske.
Klub ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar sportskih djelatnosti.

Članak 3.

Klub zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik, a Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.
Određene poslove zastupanja predsjednik Kluba može prenijeti na treće osobe na temelju pisane punomoći, kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.
Osobe ovlaštene za zastupanje:

 • odgovaraju za zakonitost rada Kluba,
 • vode poslove Kluba sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano,
 • odgovorne su za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavljaju zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapaju ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba,
 • obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Kluba.

Ovlasti u zastupanju Kluba mogu imati samo osobe za koje ne postoje zapreke i ograničenja u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o sportu.

Članak 4.

Klub ima pečat i znak.
Pečat Kluba je: pravokutan, dimenzije 38 x 14 mm, s ispisanim punim nazivom udruge (Atletski klub Lošinj) i mjestom sjedišta (Veli Lošinj).
Broj primjeraka pečata te način uporabe i čuvanja pečata utvrđuje Upravni odbor Kluba svojom posebnom odlukom.
Klub ima znak. Znak Kluba je: dupin.

Članak 5.

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Klub može osnivati svoje podružnice,  odbore, sekcije i druge unutrašnje ustrojstvene oblike Kluba.
Osnivanje, unutrašnji ustroj i način rada unutrašnjih ustrojstvenih oblika Kluba regulira se općim aktom kojeg donosi Upravni odbor Kluba.
Unutrašnji ustrojstveni oblici Kluba nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 6.

U ostvarivanju ciljeva i djelatnosti utvrđenih odredbama ovog Statuta, Klub se može udružiti u odgovarajuće zajednice i saveze istih ili sličnih Klub u zemlji i inozemstvu.
Odluku o udruživanju donosi Skupština Kluba.

Članak 7.

Rad Kluba je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Kluba i putem sredstava javnog priopćavanja.
Članovi se o radu Kluba obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Kluba.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Kluba i izvještavati javnost o radu tih tijela i Kluba.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Klub može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština Kluba.
Klub može po potrebi izdavati i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
Sjednice tijela Kluba otvorene su za javnost.
Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Kluba u sljedećim slučajevima:

 • kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu,
 • kad se radi o zaštiti osobnih podataka i
 • kada se to zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici tijela Kluba.

Kada se na sjednici tijela Kluba donosi odluka o isključenju javnosti, za odluku je potrebna većina nazočnih članova.

 

II. PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 8.

Područje djelovanja Kluba sukladno ciljevima je sport.
Klub  je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja atletskog športa u Gradu Mali Lošinj.
Djelatnosti Kluba  su:

 • planiranje rada i razvitka atletike, cestovnog trčanja na duge staze i brdskog trčanja
 • organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanje
 • upravljanje športskim objektima kojih je Klub vlasnik ili korisnik
 • stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada- skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba
 • poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom,
 • organiziranje sportskih događanja i manifestacija.

 

III. ČLANOVI KLUBA, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 9.

Članstvo u Klubu može biti redovno i počasno.
Redovnim članom  Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća Statut i druge opće akte Kluba.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Počasnim članom Kluba mogu postati fizičke i pravne osobe koje su svojim djelovanjem ili znatnijom materijalnom potporom posebno doprinijele razvoju Kluba.

Članak 10.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor po primitku molbe za prijem kandidata.
Prava i obveze člana Kluba stječu se danom upisa u popis članova.
Svakom članu Kluba izdaje se iskaznica.
Oblik i sadržaj iskaznice utvrđuje Upravni odbor Kluba.

Članak 11.

Odluku o prijemu u počasno članstvo na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština Kluba.

Članak 12.

U Klubu se vodi popis članova.
U ime Kluba popis članova vodi tajnik Kluba.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom Kluba te datumu prestanka članstva u Klubu, a može sadržavati i druge podatke
Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Kluba kao i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.

Prava i obveze redovnih članova su:

 • da biraju i budu birani u tijela Kluba,
 • da aktivno sudjeluju u radu i budu obaviješteni o radu Kluba i njegovih tijela te o materijalno financijskom poslovanju,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba i njegovih tijela,
 • da se pridržavanju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba,
 • da čuvaju ugled Kluba,
 • da koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Klubu,
 • da redovito plaćaju članarinu.

Članak 14.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine protekom (tri mjeseca nakon isteka) godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena.
 • isključenjem iz članstva,
 • smrću člana fizičke osobe,
 • brisanjem iz odgovarajućeg registra člana koji je pravna osoba.

Članak 15.

Članovi Kluba plaćaju Klubu godišnju članarinu.
Visinu članarine određuje Upravni odbor Kluba za svaku godinu zasebno.
Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti članstva u Klubu.

Članak 16.

Stegovna odgovornost člana postoji ako član grubo prekrši odredbe Statuta, naruši ugled ili ugrozi interese Kluba ili prouzroči ozbiljniju štetu Klubu ili njegovom članstvu.
O stegovnoj odgovornosti člana odlučuje Upravni odbor Kluba.
Upravni odbor Kluba može, ako smatra potrebnim, za pojedini slučaj, imenovati stegovno povjerenstvo koje provodi postupak ispitivanja osnovanosti odgovornosti i predlaže Upravnom odboru Kluba donošenje odluke o stegovnoj odgovornosti.
Zbog povreda prava i obveza, članu Kluba može se izreći:

 • opomena i
 • isključenje iz članstva Kluba.

Odluka o stegovnoj odgovornosti donosi se u pismenom obliku i dostavlja članu.
Na odluku Upravnog odbora Kluba član ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana primitka odluke Skupštini Kluba.
Nakon primitka uredne žalbe Skupština Kluba je dužna donijeti odluku o žalbi što prije, a najkasnije na svojoj prvoj narednoj sjednici.
Odluka Skupštine povodom žalbe člana je konačna.

Članak 17.

Članovima Kluba zaslužnim za promicanje Kluba, njegovog ugleda i poslovanja, mogu se dodijeliti priznanja Kluba.
Vrste priznanja, kriteriji, način predlaganja i dodijele reguliraju se posebnim aktom koji donosi Skupština  Kluba.
Priznanja Kluba mogu se izuzetno dodijeliti i drugim osobama zaslužnim za promicanje djelovanja i razvoj Kluba.
Odluku o dodijeli priznanja na prijedlog Upravnog odbora Kluba donosi Skupština Kluba.

 

IV. TIJELA KLUBA

Članak 18.

Tijela Kluba su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednici
 • Tajnik
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Stegovna komisija

SKUPŠTINA

Članak 19.

Članovi Kluba upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini.
Skupština je najviše tijelo Kluba, a čine ju sve poslovno sposobne fizičke osobe članovi Kluba te predstavnik pravne osobe koja je član Kluba, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji način imenovanja.
Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu i odlučivati na skupštini uz prethodnu suglasnost većine nazočnih članova skupštine Kluba.
Maloljetne osobe s navršenih 14 godina života mogu sudjelovati i odlučivati na skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.
Maloljetne osobe mlađe od 14 godina mogu samo sudjelovati u radu skupštine, uz prethodnu suglasnost većine nazočnih članova skupštine Kluba, ali bez prava odlučivanja.
Članovi Skupštine i drugih tijela Kluba mogu biti samo osobe za koje ne postoje zapreke i ograničenja u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o sportu.
Na Skupštinu se mogu pozvati i sudjelovati u njezinom radu i druge osobe bez prava odlučivanja.

Članak 20.

Skupština razmatra pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve članove kao i pitanja koja predlaže Kluba odbor ili druga tijela Kluba.
O ovim pitanjima Skupština zauzima stavove, donosi zaključke, smjernice i odluke.
Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne.
Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje.
Izborna Skupština održava se svake četiri godine, a mora se sazvati prije isteka mandata tijelima Kluba.
Predsjednik Kluba može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu, na zahtjev Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 1/3 članova Kluba, s time da se odmah  predloži  dnevni red.
Ako predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 6. ovog članka u roku od 15 dana od podnesenog zahtjeva, a Skupština se mora održati u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, može je sazvati predlagač.
Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.
U slučaju isteka mandata tijelima Kluba, Skupštinu Kluba može sazvati osoba koja je u registar udruga upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje ili najmanje 1/3 članova Kluba koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba.

Članak 21.

U okviru svoje nadležnosti Skupština Kluba:

 • usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
 • bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora, Stegovne komisije,
 • imenuje likvidatora Kluba,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Kluba,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Kluba,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • odlučuje o žalbama članova Kluba u drugom stupnju,
 • odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada,
 • donosi, po potrebi, poslovnik o svom radu,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koje ovim Statutom nije određena nadležnost drugih tijela Kluba.

Članak 22.

Skupštinu saziva Predsjednik Kluba, dostavljanjem pismenih poziva članovima,  pravilu, najmanje 8 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se, u pravilu, dostavljaju  i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Skupštinu vodi radno predsjedništvo.
Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja ako to nije utvrđeno posebnim aktom, poslovnikom o radu Skupštine.
Glasovanje može biti javno ili tajno.

Članak 23.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje natpolovična većina članova Skupštine.
Ukoliko Skupštini u zakazano vrijeme ne pristupi najmanje natpolovična većina članova Skupštine, početak rada Skupštine odgađa se za 30 minuta i tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine.
Ukoliko i tada Skupštini ne pristupi 1/3 članova Skupštine, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne duljem od 8 dana. i tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/4 članova Skupštine.
Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Kluba, Skupština donosi većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

PREDSJEDNIK

Članak 24.

Predsjednika Kluba bira Skupština  na vrijeme od četiri godine i ista osoba može biti birana više puta za redom.
Predsjednik Kluba ujedno je i Predsjednik Upravnog odbora i  Skupštine Kluba.
Predsjednik Kluba osigurava pravilan i zakonit rad Kluba.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru Kluba.

Članak 25.

Predsjednik Kluba:

 • zastupa i predstavlja Klub,
 • odgovara za zakonitost rada Kluba,
 • vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini Kluba prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Klub,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Kluba.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik ili druga osoba koju odredi predsjednik odnosno Upravni odbor Kluba ukoliko predsjednik to nije u mogućnosti učiniti.

DOPREDSJEDNIK

Članak 26.

Dopredsjednika Kluba bira Skupština, na vrijeme od četiri godine i ista osoba može biti ponovno birana više puta za redom.
Dopredsjednik Kluba:

 • zastupa Klub,
 • pomaže predsjedniku Kluba u njegovu radu i zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti,
 • surađuje s predsjednikom Kluba na pripremanju sjednica Skupštine i Upravnog odbora Kluba i pripremanju nacrta prijedloga općih akata koje donosi Skupština ili Upravni odbor Kluba,
 • obavlja i druge poslove koje im povjeri predsjednik Kluba ili na obavljanje kojih je ovim Statutom ovlašten odnosno poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine ili Upravnog odbora Kluba.

Dopredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku Kluba.

TAJNIK

Članak 27.

Tajnika Kluba bira Skupština, na mandat od četiri godine i ista osoba može biti ponovno birana više puta za redom.

Tajnik Kluba:

 • zastupa Klub,
 • surađuje s predsjednikom i dopredsjednikom Kluba na pripremanju sjednica Skupštine i Upravnog odbora Kluba i pripremanju nacrta prijedloga općih akata koje donosi Skupština ili Upravni odbor Kluba,
 • izrađuje odnosno osigurava izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o radu i financijskom poslovanju Kluba,
 • vodi odnosno osigurava vođenje zapisnika sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora Kluba,
 • vodi i čuva arhivu Kluba,
 • vodi i stara se o urednom vođenju popisa članova Kluba,
 • obavlja i druge poslove na obavljanje kojih je ovim Statutom ovlašten odnosno poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine i Upravnog odbora Kluba.

Tajnik za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku Kluba.

UPRAVNI ODBOR

Članak 28.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Kluba i za svoj rad odgovara Skupštini
Upravni odbor ima ukupno 5 (pet) članova, a čine ga predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba, koji su članovi Upravnog odbora po funkciji, te 2 člana koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine i iste osobe mogu biti ponovno birane više puta za redom za člana Upravnog odbora.

Članak 29.

Upravni odbor odlučuje na sjednicama.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik Kluba.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog odbora i na zahtjev većine od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka, sjednicu mogu sazvati predlagači.

Članak 30.

Upravni odbor Kluba:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Kluba,
 • odlučuje o načinu provedbe plana rada i financijskog plana koji je utvrđen na Skupštini,
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
 • bira i razrješava predsjednika, 4 dopredsjednika i tajnika Kluba,
 • odlučuje o visini članarine,
 • odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva,
 • brine o informiranju članstva i javnosti,
 • odlučuje o korištenju imovine Kluba,
 • donosi odluku o potpisnicima financijske dokumentacije Kluba,
 • osigurava nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Kluba,
 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Kluba,
 • brine o provođenju propisa i ostalih obveza Kluba,
 • pokreće rješavanje svih pitanja od interesa za rad i razvoj Kluba,
 • odlučuje o drugim pitanjima iz rada Kluba i obavlja sve druge poslove i aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost odnosno za koje ovim Statutom nije određena nadležnost drugih tijela Kluba.

NADZORNI ODBOR

Članak 30.

Nadzorni odbor ima 3 člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i iste osobe mogu u Nadzorni odbor biti ponovo birane više puta za redom.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi iz svojih redova na svojoj prvoj sjednici.
Članovi Upravnog odbora i drugih tijela Kluba ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članak 31.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik prema vlastitoj ocjeni, na zahtjev ostalih članova tog Odbora ili na zahtjev predsjednika Kluba.
Sjednice se održavaju najmanje dvaput godišnje.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Članak 32.

Nadzorni odbor:

 • pregledava cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje Kluba te obavlja nadzor nad tim poslovanjem
 • nadzire pravilnost primjene propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih akata Kluba
 • upoznaje Kluba odbor s stanjem nađenim pregledom i nadzorom,
 • podnosi izvještaj o radu Skupštini Kluba.

Članak 33.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Kluba. Kluba odbor i predsjednik Kluba dužni su bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke  i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.
Na sva pitanja rada Nadzornog odbora koja nisu posebno uređena na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog Statuta o Upravnom odboru.

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 34.

Stegovna komisija ima tri člana.
Mandat članova Stegovne komisije traje 4 godine i iste osobe mogu u Stegovnu komisiju biti ponovno birane više puta za redom
Predsjednik, dopredsjednik, tajnik i članovi Upravnog i Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Stegovne komisije.

Članak 35.

Stegovna komisija odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Kluba zbog počinjenih povreda prava i obveza utvrđenih odredbama ovog Statuta i drugih akata Kluba.

Zbog povreda prava i obveza, članu Kluba Stegovna komisija može izreći:

 • opomenu i
 • isključenje iz članstva Kluba.

Protiv odluke Stegovne komisije član Kluba može u roku 15 dana od primitka odluke uložiti žalbu Skupštini  Kluba.
Nakon primitka uredne žalbe, Skupština Kluba je dužna donijeti odluku o žalbi što prije, a najkasnije na svojoj prvoj narednoj sjednici.
Odluka Skupštine povodom žalbe člana je konačna.

ODBORI I KOMISIJE

Članak 36.

Skupština i Upravni Kluba odbor mogu osnivati odbore i komisije te druga stalna ili povremena radna tijela Kluba.
Aktom o imenovanju određuju se zadaci i poslovi te vrijeme na koje se članovi imenuju.
Odbori, komisije i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izviješća Upravnom odboru Kluba.

ODREDBE O IZBORU

Članak 37.

Izbori se obavljaju tajnim glasovanjem, u pravilu, između više kandidata ako Skupština ne odluči drugačije.
Za predsjednika Kluba izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova uz uvjet da je to ujedno i natpolovična većina glasova nazočnih članova.
Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je izabran kandidat koji je dobio više glasova.
Za dopredsjednika, tajnika i članove Upravnog i Nadzornog odbora te Stegovne komisije Kluba izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.

ODREDBE O OPOZIVU

Članak 38.

Mandat u svim tijelima Kluba traje 4 godine.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju. Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Kluba ili zakonom.
Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 39.

Prijedlog za opoziv predsjednika Kluba može podnijeti najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba.
Prijedlog za opoziv dopredsjednika, tajnika ili pojedinog drugog člana Upravnog ili Nadzornog odbora može podnijeti predsjednik ili najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba.
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.
Predsjednik Kluba odnosno član tijela Kluba opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broja članova Skupštine.
Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela Kluba mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela Kluba.
Ako Skupština razriješi cijeli Upravni odbor tada se razrješuju sva tijela Kluba i biraju se nova tijela Kluba na puni mandat.
Svaki član tijela Kluba može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

LIKVIDATOR

Članak 40.

Likvidator Kluba može biti fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština Kluba i koja se kao likvidator upisuje u registar Klub.
Likvidator ne mora biti član Kluba.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Kluba u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.
Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Klub kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra Klub.
Likvidator likvidaciju Kluba provodi u skladu s odredbama Zakona o Klubovima.

PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 41.

Razlozi za prestanak postojanja Kluba jesu:

 • odluka Skupštine o prestanku Kluba,
 • pripajanje drugoj Klubu, spajanje s drugom udrugom, podjela Kluba razdvajanjem,
 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju Kluba,
 • pokretanje stečajnog postupka,
 • na zahtjev člana, ako je broj članova Kluba pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Kluba, a Upravni odbor Kluba u roku godinu dana od nastupanja te činjenice nije donio odluku o prijemu novih članova.

U slučaju iz stavka 1., alineje 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Kluba u registar Klub u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku Kluba, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

Članak 42.

Iznimno u slučajevima iz članka 41., stavak 1., alineje 1., 3. i 6. ovog Statuta postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Upravnog odbora Kluba da izjavu pred javnim bilježnikom da Klub ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Kluba i da je preostala imovina Kluba raspodijeljena u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

 

VII. IMOVINA KLUBA, NAČIN NJENOG STJECANJA I RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI

Članak 43.

Imovinu Kluba čine novčana sredstva koja je Klub stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.
Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenim ovim Statutom, u skladu sa Zakonom.

Članak 44.

Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 45.

Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi Kluba i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Kluba.
Nad Klubom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

 

VI. PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 38.
Klub prestaje s radom u slučaju predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

 

VIII. POSTUPANJE S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA KLUBA

Članak 46.

U slučaju prestanka postojanja Kluba imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Klubu, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno ovom Statutu.
Klub nema pravo imovinu Kluba dijeliti svojim osnivačima, članovima Kluba, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenicima ili s njima povezanim osobama.
Pod povezanim osobama smatraju se osobe koje se bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u ispravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik, te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu  smatrati  interesno povezanim s osnivačima, članovima Kluba, osobama ovlaštenim za zastupanje i zaposlenima.
Ako je Klub primio financijska sredstva iz javnih izvora (financiranje programa i projekata  od interesa za opće dobro iz javnih izvora), u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.
Ako se u slučaju prestanka postojanja Kluba iz bilo kojih razloga ne može provesti  postupak s imovinom Kluba koji je Klub odredio ovim Statutom, preostalu imovinu stječe Grad Mali Lošinj.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 47.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Kluba nadležan je Upravni odbor.
Upravni odbor može za rješavanje pojedinog spora ili sukoba interesa imenovati posebno povjerenstvo od tri člana.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka provodi prethodni postupak i nakon utvrđenog činjeničnog stanja Upravnom odboru predlaže donošenje odgovarajuće odluke.
Protiv odluke Upravnog odbora može se u roku od 15 dana od dana dostave odluke uložiti prigovor Skupštini Kluba.
Odluka Skupštine je konačna.

 

X. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI KLUBA

Članak 48.

Statut je temeljni opći akt Kluba i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Kluba i upućuje ga na raspravu članovima Kluba.
Upravni odbor Kluba razmatra primjedbe koji su dane u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje drugih općih akata daje Upravni odbor Kluba.

Članak 49.

Sva unutarnja pitanja Kluba, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobniju razradu biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština ili Upravni odbor Kluba.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Kluba od 08.01.2009. godine.

Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Velom Lošinju, 21.09.2015.

Poveznice

članovi atletskog klubapredsjednik atletskog klubatijela atletskog kluba
  Atletski klub Lošinj - Sve